Privacybeleid

The Guitarshop hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en doet er alles aan om de privacy te waarborgen. In de vorm van dit privacybeleid informeren wij u helder en transparant over hoe The Guitarshop omgaat met persoonsgegevens, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Verwerking persoonsgegevens

Voor het beheer van de website winkel zijn een aantal persoonsgegevens noodzakelijk. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres
 • IBAN

Deze gegevens worden door The Guitarshop verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Overeenkomsten (bv. verwerking bestellingen, consignatie, etc.)
 • Financiële administratie (bv. facturering, boekhouding, etc.)
 • Correspondentie (bv. mededelingen, nieuwsbrieven, etc.)

Uw rechten

Klanten van The Guitarshop hebben het recht op inzage, rectificatie, aanvulling en vergetelheid van zijn/haar persoonsgegevens.

Indien het recht op vergetelheid wordt uitgeoefend, zal het bijbehorende account worden beëindigd en de persoonsgegevens verwijderd nadat is voldaan aan eventuele financiële verplichtingen. Dit recht geldt in de volgende situaties:

 • Niet meer nodig (The Guitarshop heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor deze werden verwerkt)
 • Bezwaar verwerking (uw maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens)
 • Intrekken toestemming (de eerder uitdrukkelijk gegeven toestemming aan The Guitarshop voor het verwerken van uw gegevens trekt u in)
 • Onrechtmatige verwerking (The Guitarshop verwerkt uw persoonsgegevens onrechtmatig, bijvoorbeeld omdat er geen grondslag is voor verwerking)

Indien u gebruikt wenst te maken van deze rechten kunt u uw verzoek indienen via info@theguitarshop.nl. The Guitarshop reageert zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

The Guitarshop past geen profilering toe en neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen, zonder menselijke tussenkomst, die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Beheer van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door The Guitarshop  uitsluitend gebruikt voor doeleinden die in overeenstemming zijn met de doelstelling van het bedrijf, n.l. het leveren van producten en diensten.

Beveiliging van persoonsgegevens

De persoonsgegevens en financiële administratie worden beheerd en verwerkt in een beveiligd softwarepakket en door passende technische en organisatorische maatregelen zijn deze alleen toegankelijk voor de daarvoor aangewezen selecte groep personeelsleden. Overige personeelsleden hebben enkel in overleg toegang tot deze gegevens en alleen om hun functie uit te kunnen oefenen die in lijn zijn met de in deze privacy policy beschreven doeleinden.

Bewaartermijn

The Guitarshop bewaart uw persoonsgegevens alleen voor het specifieke doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel vereist op grond van wet- en regelgeving, echter niet langer dan noodzakelijk.

Persoonsgegevens worden verwijderd uit de webshop binnen vier weken na beëindiging lidmaatschap indien er geen openstaande financiële verplichtingen meer zijn. Na zeven jaar worden de persoonsgegevens pas verwijderd uit de financiële administratie om te kunnen voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

Verstrekken aan derden

Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de specifieke doelen waarvoor deze zijn verstrekt dan wel vereist c.q. verplicht op grond van wet- en regelgeving. Aan partijen waarmee The Guitarshop geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten worden uw persoonsgegevens niet verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming.

Website

De website ‘theguitarshop.nl’ maakt gebruik van een beveiligde verbinding. Gegevens die u via contactformulieren op de website aan de vereniging stuurt zijn versleuteld en daardoor niet toegankelijk voor onbevoegden.

De website maakt gebruik van cookies. De noodzakelijke cookies zijn nodig voor een goede werking van de website, bevatten geen persoonlijke gegevens en helpen ons de website te verbeteren. Aanvullende informatie vindt u in ons Cookiebeleid.

Op websites van derden die door middel van links met de website ‘theguitarshop.nl’ verbonden zijn is deze privacyverklaring niet van toepassing. Ook kan The Guitarshop niet garanderen dat op websites van derden betrouwbaar en veilig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. The Guitarshop raadt u aan te allen tijde de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens u er gebruik maakt.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over hoe The Guitarshop omgaat met uw gegevens kunt u contact met ons opnemen (info@theguitarshop.nl). Komt u er niet uit met ons uit dan heeft altijd het recht uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt de klacht en neemt hierover een besluit.

Wijzigingen privacyverklaring

The Guitarshop behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig en in ieder geval voor het gebruik van de diensten van The Guitarshop te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Disclaimer

De inhoud van theguitarshop.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel The Guitarshop tracht juiste, actuele en volledige informatie aan te bieden, verstrekt The Guitarshop expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie juist, actueel of volledig is.

Omdat deze privacyverklaring een vereenvoudigde vertaling is van de geldende AVG-privacywetgeving kunnen hier op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend en is vanzelfsprekend de toepasbare wet- en regelgeving te allen tijde leidend.