Algemene voorwaarden

The Guitarshop, onderdeel van Muziekhuis Gert Nijkamp, gevestigd aan de Asselsestraat 275/2, 7312 CV te Apeldoorn worden ook ter beschikking gesteld via haar website op een zodanige wijze dat zij kunnen worden opgeslagen en daarmee toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. De algemene voorwaarden van The Guitarshop worden tevens aan een ieder op verzoek (elektronisch) toegezonden.

Artikel 1. Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: Iedere (rechts-)persoon die met The Guitarshop een overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan.

The Guitarshop: The Guitarshop, onderdeel van Muziekhuis Gert Nijkamp, gevestigd in Apeldoorn en geregistreerd bij de KvK onder nummer 63580748

Goederen: alle door The Guitarshop op haar website genoemde en in haar winkel(s) verkrijgbare en bestelbare verkoopartikelen, reparaties en diensten.

Overeenkomst: De overeenkomsten die deze algemene voorwaarden tot inhoud hebben en die tot stand komen doordat The Guitarshop uw bestelling en/of uw middel van betaling accepteert.

Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Geldigheid van deze voorwaarden
2-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door The Guitarshop, onderdeel van muziekhuis Gert Nijkamp gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen The Guitarshop.
2-2 Afwijkingen van de voorwaarden van The Guitarshop zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2-3 Correspondentie omtrent deze voorwaarden kan worden gericht aan The Guitarshop, Asselsestraat 275/2, 7312 CV Apeldoorn.

Artikel 3. Aanbiedingen
3-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3-2 Mondelinge aanbiedingen door The Guitarshop of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
3-3 Gegevens in drukwerken verstrekt door The Guitarshop zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden The Guitarshop niet.

Artikel 4. Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van The Guitarshop binden de laatste niet, voor zover ze door The Guitarshop niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen schriftelijke volmacht hebben.

Artikel 5. Overeenkomst
5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en / of uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor The Guitarshop door zijn bevestiging.
5-2 Elke met The Guitarshop aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat er voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van The Guitarshop. Opdrachtgever zal toestaan dat The Guitarshop zodanig nodige informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie The Guitarshop zich zal wenden tot extern incassobureau.
5-3 Gegevens betreffende het aangebodene product zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door The Guitarshop bij de aanbieding versterkt, zijn voor The Guitarshop niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 6. Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden
6-1 The Guitarshop aanvaardt slechts de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
6-2 Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van The Guitarshop vervallen indien deze tegenstrijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
6-3 Algemene voorwaarden worden slechts door The Guitarshop aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen hier automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten
7-1 Op alle door The Guitarshop verstrekte afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met The Guitarshop zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
7-2 De in het eerste lid bedoelde afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven The Guitarshop zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek geretourneerd en verwijderd te worden.

Artikel 8. Leveringstermijnen
8-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen definitieve termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen (externe) verhinderingen voor The Guitarshop zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

8-2 The Guitarshop heeft het recht om de goederen vóór het overeengekomen tijdstip te leveren
8-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

8-4 Indien de zaken binnen vier maanden na de aanbieding ter levering niet door de opdrachtgever in ontvangst zijn genomen, is de The Guitarshop gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren zaken te verkopen of terug te nemen.

8-5 The Guitarshop is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen door een overschrijding van de leveringstermijn.

Artikel 9. Gedeeltelijke levering
9-1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 10. Prijzen
10-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
10-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzet belasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse- als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbetaling te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11. Aanbetaling
The Guitarshop staat vrij om bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen van het aankoopbedrag. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van The Guitarshop de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van deze aanbetaling.

Artikel 12. Annuleren
12-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door The Guitarshop reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens The Guitarshop gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresenteerde. Opdrachtgever is voorts verplicht The Guitarshop te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
12-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt The Guitarshop zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Verzending
De verzending geschiedt op de wijze als door The Guitarshop aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14-1 The Guitarshop is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn onderschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolg van een mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks
gebruik;
f. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
g. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
14-2 The Guitarshop zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

14-3 Opdrachtgever vrijwaart The Guitarshop voor aanspraken van derden op vergoeding van schade jegens opdrachtgever op grond van aansprakelijkheid om welke reden dan ook.
14-3 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard dan ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van The Guitarshop

Artikel 15. Garantiebepalingen
Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. The Guitarshop hanteert diverse garantiebepalingen voor diverse productgroepen. Deze zijn per productgroep:

–         Akoestische en elektrische gitaren nieuw: 24 maanden garantie

–         Occasion/tweedehands producten: 3 maanden garantie

–         Accessoires: 3 maanden garantie

–         Elektronische onderdelen t.b.v. reparaties: 3 maanden

Artikel 16. Materialen
16-1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
16-2 Goederen die The Guitarshop tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen.
16-3 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door The Guitarshop geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 17. Retentierecht
Wanner The Guitarshop goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot betaling van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. The Guitarshop heeft dit retentierecht ook als er van eerdere overeenkomsten met de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd zijn.

Artikel 18. Reclame / Garantie
18-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, The Guitarshop terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

18-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering The Guitarshop wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het verkochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op garantie.
18-2 The Guitarshop dient in staat te worden gesteld ingediende garanties te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

Artikel 19. Meerwerk
19-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
19-2 Meerwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
19-3 Indien The Guitarshop extra kosten moet maken de schuld van The Guitarshop kunnen deze kosten aan de opdrachtgevers in rekening worden gebracht.
19-4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20. Uitbesteding
Opdrachtgever machtigt The Guitarshop om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door The Guitarshop gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 21. Leenapparatuur
21-1 De ter leen verstrekte goederen worden in goede staat ter beschikking gesteld en moeten door opdrachtgever in dezelfde staat, behoudens normale slijtage, worden geretourneerd. De opdrachtgever is gehouden de goederen bij ontvangst onmiddellijk op gebreken te controleren en bij geconstateerde gebreken onmiddellijk, binnen 24 uur, schriftelijke melding hiervan te maken.
21-2 De ter leen gestelde goederen dienen door de opdrachtgever bij The Guitarshop opgehaald te worden en hij zal de goederen ook bij The Guitarshop terugbrengen, tenzij anders overeengekomen. Indien bij de ter leen gestelde goederen eveneens reserve onderdelen verstrekt worden, dienen deze of de vervangen onderdelen aan The Guitarshop geretourneerd te worden.
21-3 De opdrachtgever is verplicht het geleende overeenkomstig de bepalingen van de leenovereenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:
a. De geleende goederen te behandelen als een goed huisvader en te gebruiken volgens de bekend veronderstelde eisen en voorschriften;
b. Geen veranderingen aan de geleende goederen aan te brengen;
c. The Guitarshop te allen tijde toegang tot de geleende goederen te verschaffen;
d. Aanspraken van derden op de geleende goederen af te wijzen en The Guitarshop ter zake te vrijwaren.
21-4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van The Guitarshop het geleende aan derden in bruikleen af te staan.
21-5 Na de uitleentermijn moet de opdrachtgever de ter leen gestelde goederen in goede staat retourneren. Eventuele beschadigingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. Alle veranderingen, aanvullingen of reparaties aan de geleende goederen mogen uitgevoerd worden door The Guitarshop.
21-6 The Guitarshop is noch tegenover de opdrachtgever noch tegenover derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de geleende goederen of door het personeel van The Guitarshop, wat door The Guitarshop voor het gebruik van de geleende goederen aan de opdrachtgever is afgestaan, tenzij de schade het gevolg is van schuld en / of nalatigheid van The Guitarshop.

Artikel 22. Verhuur
22-1 Borg en huurprijs zijn afhankelijk van de verkoopprijs van het artikel en word nader bepaald.
23-2 Vaste kosten verkoop-klaar maken (controle, fotografie en marketing) voor consignatie zijn 99 euro. Deze kosten zijn vast ongeacht of het artikel verkocht word.
22-3 Borg kan worden verrekend bij aanschaf van een nieuw product (binnen 6 maanden)
22-3 Borg word door The Guitarshop binnen 30 dagen terugbetaald.
22-3 Verhuurd artikel dient correct te worden verzekerd voor het gebruik van de goederen
22-4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het te verhuren product, eventuele schade dient binnen 24 uur te worden gemeld bij The Guitarshop.

Artikel 23. Consignatie
23-1 In geval van consignatie verkoop word uw instrument bij The Guitarshop in de showroom geplaatst en klaar gemaakt voor de verkoop.
23-2 De consignatie overeenkomt duurt 12 maanden.
23-3 Vaste kosten verkoop-klaar maken (controle, fotografie en marketing) voor consignatie zijn 59 euro. Deze kosten zijn vast ongeacht of het artikel verkocht word.
23-4 De inruilprijs voor de opdrachtgever wordt gebaseerd op de door The Guitarshop verwachtte verkoopprijs met aftrek van eventuele kosten om het product verkoop klaar te maken.
23-5 Commissie voor consignatie is 20% van de verkoopprijs.
23-6 Uitbetalingen van consignaties vinden plaats na afloop van de periode van recht op teruggave (30 dagen).
23-7 Eventuele verkoopkosten via Paypal en eBay zijn exclusief. Mocht het instrument via een van deze kanalen verkocht worden, worden deze kosten afgetrokken van het verkoopbedrag.

23-8 Zowel de opdrachtgever als The Guitarshop mogen de consignatie overeenkomst op elk moment beëindigen.

Artikel 24. Wijzigen van de opdracht
24-2 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
24-2 Als er na het verstrekken van de opdracht nog wijzigingen moeten worden doorgevoerd, moet de opdrachtgever deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan The Guitarshop ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
24-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd, buiten de verantwoordelijkheid van The Guitarshop overschreden worden.

Artikel 25. Overmacht
25-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij het transport naar tenuitvoerlegging of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van tenuitvoerlegging, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van tenuitvoerlegging, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor tenuitvoerlegging overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genoemd kan doen gelden.
25-2 tenuitvoerlegging is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 26. Eigendomsvoorbehoud
26-1 Zolang The Guitarshop geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van The Guitarshop.
26-2 The Guitarshop heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
26-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 27. Oplevering
27-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop The Guitarshop dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde in gebruik heeft genomen.
27-2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke The Guitarshop niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel “ Overmacht” geregeld.

Artikel 28. Wanprestatie en ontbinding
28-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
28-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal The Guitarshop ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten of nietig te verklaren.
28-3 De in Lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft The Guitarshop eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt genomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle openstaande kosten, die The Guitarshop op de opdrachtgever heeft, direct opeisbaar zijn.

Artikel 29. Betaling
29-1 Betalingen, ook die in termijnen en van deelleveringen, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
29-2 The Guitarshop is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, volgen een tweetal herinneringen.
29-3 Bij niet, niet tijdige of niet volledige nakoming is opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke alsmede de gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Hieronder vallen alle kosten wegens inning van vorderingen van The Guitarshop, zoals kosten van aanmaning, kosten van incassobureaus, deurwaarders en kosten voor juridische bijstand, kosten van faillissementsaanvragen en gerechtskosten. Indien deze totale gerechtelijke kosten hoger zijn dan een eventuele proceskostenveroordeling, is opdrachtgever ook met meerdere verschuldigd aan The Guitarshop.

Artikel 30. Toepasselijkheid
Op alle door The Guitarshop gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 31. Geschillen
31-1. Op overeenkomsten tussen The Guitarshop en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

31-2. Geschillen tussen The Guitarshop en de opdrachtgever over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de door The Guitarshop te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

31-3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst aan de ondernemer heeft voorgelegd en deze zes weken heeft gekregen te reageren op de klacht.

31-4. Uiterlijk 6 maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

31-5. Wanneer de opdrachtgever een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is The Guitarshop aan deze keuze gebonden. Wanneer The Guitarshop dat wil doen, zal de opdrachtgever binnen zes weken na een daartoe door The Guitarshop schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt The Guitarshop de keuze van de opdrachtgever niet binnen de termijn van zes weken, dan is The Guitarshop gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

31-6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

31-7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan The Guitarshop uitstel van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Datum: 08-08-2019

The Guitarshop
Asselsestraat 275/2

7312 CV Apeldoorn

Telefoon: +31 55 303 41 32

E-mail: info@theguitarshop.nl

Web: www.theguitarshop.nl